A A A

1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ (CASSIA NODOSA) ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2524 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดี  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา รองศาสตราจารย์พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม เกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และบุคลากรเฝ้ารับเสด็จฯ

  

2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2537 และทรงปลูกต้นปาล์มตาลกิ่ง (Hyphaene coriacea)  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ อธิการบดี  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และบุคลากรเฝ้ารับเสด็จฯ 

  

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และทรงเปิดสวนแสนปาล์ม ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2540 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตรบุตร อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และบุคลากรเฝ้ารับเสด็จฯ 

  

4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงพระกรุณาประทานเมล็ดมะพร้าวแฝดให้ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติเพาะกล้าเมื่อเดือนกันยายน 2542  และในวโรกาสพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดเกล้าเสด็จทรงปลูกต้นมะพร้าวแฝด ณ สวนแสนปาล์ม เนื่องในโอกาสนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) จังหวัดนครนายก  ชั้นปีที่ 5 ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2544  โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตรบุตร อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และบุคลากรเฝ้ารับเสด็จฯ